Podmienky používania

Článok I. Úvodné ustanovenia

a) Prevádzkovateľom webových stránok umiestnených na doméne sevendesign.sk je fyzická osoba Mgr. art. Pavel Janáček,

IČO: 52 286 681, so sídlom Petra Jilemnického 723/2, 969 01 Banská Štiavnica, emailový kontakt: sevendesignsk@gmail.com

(ďalej len ako "Prevádzkovateľ")

b) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok sevendesign.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej len "Používateľ").

c) Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok sevendesign.sk Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok sevendesign.sk potvrdzuje, že bol týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

d) Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ dodržiava taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Článok II. Obsah a použitie webových stránok sevendesign.sk

a) Prístup k webovým stránkam sevendesign.sk a ich používanie Používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady súvisiace s prevádzkou elektronického zariadenia, či prípadne náklady na internetové pripojenie.

b) Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou, ktoré dovoľuje stanovený zákon ako napríklad použitie pre účely citácie alebo výchovno-vzdelávacie aktivity.

d) Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácii je zodpovedný Prevádzkovateľ.

e) Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok sevendesign.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu webových stránok môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku napríklad technickej chyby.

f) Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach sevendesign.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. prepojené internetové stránky nie  Prevádzkovateľom kontrolované a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej stránky, ani za škodu, ktorá môže vzniknúť Používateľovi v dôsledku jeho presmerovania.

Článok III. Podmienky ochrany osobných údajov

a) Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok sevendesign.sk môže Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov Používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť Prevádzkovateľovi sú:

  • meno a priezvisko

  • emailový kontakt

  • telefónne číslo

Používateľ v takomto prípade výslovné súhlasí so:

  • spracovaním osobných údajov,

  • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku

b) Legislatíva

Pri spracovaní osobných údajov postupuje Prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27.4.2016, o ochrane osobných fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR"). Informácie o zásadách a postupoch  pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

c) Správca a spracovateľ osobných údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že Používateľ môže zanechať Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v zmysle bodu a), musí Poskytovateľ zobrať na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, sa Prevádzkovateľ stáva správcom ich osobných údajov a musí s nimi pracovať v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov a taktiež v súlade GDPR.

d) Povinnosť Prevádzkovateľa ako spracovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

   1) spracovávať osobné údaje len na základe získaných pokynov používateľa,

   2) zaistiť aby sa všetci poverení pracovníci, ktorý sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali mlčanlivosti,

   3) zabezpečiť vhodné technické a organizačné zabezpečenie, aby sa dosiahla úroveň zabezpečenia zodpovedajúca danému riziku.

Technické zabezpečenie a správa osobných údajov je zabezpečená prostredníctvom webových služieb WIX, ktorý zabezpečil prevádzkovanie webových služieb v zmysle nového nariadenia GDPR,

   4) zohľadniť povahu spracovania a byť Používateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv subjektov údajov stanovených v kapitole III. GDPR (Práva subjektov údajov),

   5) byť Používateľovi nápomocný pri zisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovávaných informácii,

   6) bez zbytočného odkladu ohlásiť Používateľovi prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov,

   7) poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť kontrolu splnenia uvedených povinností

e) Spracovanie dát

Na rôznych webových stránkach sevendesign.sk môžete byť vyzvaný k zadaniu informácii o vašej osobe. Tieto informácie Prevádzkovateľ nepoužíva iným spôsobom ako tým, ktorý je uvedený na rovnakom mieste ako výzva k zadaniu takýchto údajov. Všetky údaje sú spracovávané spôsobom a s obmedzeniami stanovenými v tomto dokumente.

f) Odmietnutie súhlasu s uchovávaním informácii

Používateľ môže požiadať o vyradenie jeho osobných údajov z našej marketingovej databázy. Ak tak chce Používateľ urobiť, musí podať písomnú žiadosť (z emailovej adresy použitej pri registrácii) na emailový kontakt Prevádzkovateľa sevendesignsk@gmail.com

g) Zmeny v osobných údajoch

Odporúčame Používateľovi informovať prevádzkovateľa v prípade aktualizácii osobných údajov.

h) Dobrovoľným súhlasom osobných údajov Používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú môže Prevádzkovateľovi spôsobiť.

i) Účelom spracovania osobných údajov je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, za účelom vyriešenia dopytu, ktorý bol zo strany Používateľa.

j) Osobné údaje Používateľa nebudú zverejnené tretím osobám bez súhlasu Používateľa.

k) Oprávnenou osobou, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi Používateľa sa rozumie osoba, ktorá je s prevádzkovateľom v pracovnoprávnom vzťahu, alebo osoba na základe poverenia Prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá zodpovedá za spracovanie osobných údajov, môže Používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Článok IV. Používanie cookies

a) Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok sevendesign.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.

b) Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, napríklad www.allaboutcookies.org

c) Na monitorovanie svojich webových stránok Prevádzkovateľ používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou ( navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.) ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Služby Google Analytics Prevádzkovateľovi poskytuje anonymné štatistické informácie. Spracúva IP adresy a informácie zo súborov „cookie" použitých na našich webových stránkach, takže vieme, koľko našich stránok bolo zobrazených, počet používateľov, aké prehliadače používajú (môžeme tak naše zdroje zamerať správnym smerom k maximálnej kompatibilite s väčšinou našich používateľov) a v niektorých prípadoch aj z akej krajiny, mesta alebo regiónu prichádzajú. Niektoré IP adresy a informácie zo súborov „cookie" získané týmto poskytovateľom sú ním spracovávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Potvrdzujeme že spĺňajú požiadavky EÚ na ochranu osobných údajov.

d) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb.

Článok V. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

b) Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

c) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tím dotknutá platnosť účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

d) Podmienky zverejňovania najmä fotogalérií jednotlivých projektov na webových stránkach sevendesign.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby.

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 02.04.2021.

Kontakt: sevendesignsk@gmail.com